Κατασκευές & Έργα

  • Home
  • Κατασκευές & Έργα
Pagetitleicon

Τα συμβόλαια που χρειάζεται μια κατασκευαστική εταιρεία είναι απαραίτητα για κάθε έργο καθώς εξασφαλίζουν πως κανένα ατυχές συμβάν δε θα δημιουργήσει τεράστια οικονομική ζημιά στον υπεύθυνο ή εργολάβο του έργου.
Αυτά τα ασφαλιστήρια ονομάζονται είτε Αστική ευθύνη Έργου είτε Κατα Παντός κινδύνου Εργολάβου. Η διαφορά μεταξύ των δύο αυτών είναι πως το ένα καλύπτει τις ευθύνες του εργολάβου μόνο απένταντι σε Τρίτους ή/και απέναντι στους εργαζόμενους. Στα ΚΠΚ (ή C.A.R.) καλύπτουν ολόκληρο το έργο, δηλαδή πέρα από τις Αστικές ευθύνες και εργοδοτικές, ασφαλίζεται και το έργο αυτό καθ’ αυτό από απρόβλεπτα γενονότα.

Ένα ασφαλιστήριο μπορεί να καλύψει

  • τις ευθύνες του μελετητή του έργου από λάθος,
  • το προσωπικό που εργάζεται στο έργο σε περίπτωση ατυχήματος,
  • την αξία των υλικών του έργου,
  • την ευθύνη για ζημιές που μπορεί να γίνουν σε ξένες περιουσίες λόγω του έργου,
  • την ευθύνη για ατυχήματα που θα προκαλέσουν ζημιά σε “τρίτα” άτομα,
  • την περιουσία του κύριου του έργου.

Ασφάλεια έργου απαιτείται σχεδόν σε όλα τα συμφωνητικά και συμβάσεις έργων. Ειδικά δε, σε συμβάσεις του δημοσίου, είναι νομικά απαραίτητη η ασφάλιση του έργου προκειμένου να είναι έγκυρος ο διαγωνισμός. Οι ασφαλιστές μας μπορούν να σας καθοδηγήσουν και να σας βοηθήσουν να καλύψετε τον κίνδυνο για οποιοδήποτε κατασκευαστικό έργο.

Ενδιαφέρεστε για ασφάλεια Κατασκευαστικών Έργων?