Αστικές Ευθύνες

  • Home
  • Αστικές Ευθύνες
Pagetitleicon

Αστικές ΕυθύνεςΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Όπως διαπιστώνετε, η αστική ευθύνη είναι ένας σημαντικός ρυθμιστικός παράγοντας του τρόπου ζωής στις σύγχρονες κοινωνίες, γι’ αυτό και ο μόνος τρόπος να προνοήσει κανείς είναι ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο, ώστε να προστατεύσει τόσο την προσωπική όσο και την επαγγελματική του ζωή έναντι τρίτων.

Όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και, πολύ περισσότερο, όλες οι επιχειρήσεις, στο πλαίσιο της λειτουργίας τους, έχουν σημαντικές υποχρεώσεις και αναλαμβάνουν συγκεκριμένες ευθύνες έναντι εργαζομένων, πελατών, προμηθευτών, μετόχων, ακόμη και έναντι του περιβάλλοντος. Τις ευθύνες αυτές οφείλουν (είτε από τον Νόμο, είτε όχι) να τις καλύπτουν με τα κατάλληλα ασφαλιστήρια.

Ως Αστική Ευθύνη ορίζεται η υποχρέωση που έχει αυτός που προκάλεσε ζημιά σε κάποιον τρίτον, να την αποκαταστήσει. Η ασφάλιση της Αστικής Ευθύνης καλύπτει τις δαπάνες απόκρουσης (π.χ. δικαστικά έξοδα) ή/και ικανοποίησης των αξιώσεων του τρίτου κατά του ασφαλισμένου (δηλ. των αποζημιώσεων), οι οποίες οφείλονται σε πράξεις ή παραλείψεις του

Ανάλογα τη δραστηριότητα σας ή το επαγγελμά σας,

Σας παρέχει κάλυψη για κινδύνους όπως: Απώλεια εγγράφων, απάτη, συκοφαντία και δυσφήμιση
Σας εξασφαλίζει την αστική ευθύνη απέναντι σε τρίτους για πράξεις και παραλείψεις που άθελά σας διαπράξατε εσείς ή το προσωπικό σας.

ατυχήματα που μπορεί να προκύψουν κατά διάρκεια της λειτουργίας της επιχείρησή σας, με τις καλύψεις όπως: Γενική Αστική Ευθύνη , Πυρκαγιά, Έκρηξη, Βραχυκύκλωμα, Διαρροή σωληνώσεων, Ζημιές τρίτων από περιβαλλοντική ζημιά, Φωτεινές επιγραφές και Φωτοεκφόρτωση εμπορευμάτων.
Απώλεια ζωής ή σωματικές βλάβες που μπορεί να προκύψουν από πράξεις ή παραλείψεις που οφείλονται σε δική σας αμέλεια, κατά την άσκηση του επαγγέλματός σας
Ατυχήματα που μπορεί να συμβούν στο χώρο του ιδιωτικού σας χώρου / γραφείου / ιατρείου και για τα οποία φέρετε ευθύνη
Πληροφορίες για ασφάλεια αστικής ευθύνης